ဓါတ္ပံုမ်ား

ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။talian66

HTML   
URL

ေဆြးေႏြးျခင္း

on 01-01-0001 ေျပာသည္။
jessicalynchs on 24-05-2017 ေျပာသည္။

 

 

hi

How are you doing today plz can you contact me with my e mail i have issue with you (jessicatells32@gmail.com)

annleigh on 16-04-2017 ေျပာသည္။

Hello dear.
My name is Sgt. Leigh Ann Hester, a United state Military woman. Looking for a reliable and trust worthy person for a cordial relationship, I would be glad if you write to back to me for more detail.
sgtleighannhester123@gmail.com
Best Regard.
Sgt. Leigh

mamebaby on 23-06-2016 ေျပာသည္။

Hello Dear,

how are you, my name is Mame,i saw your profile on conferendo.com today,I'm interested in you & i wish to have you as my good friend. 

 

waiting for your reply soon,(mameibrahim25@ gmail. com)? so that i can send you my picture will also tell you more about myself, am 

 

waiting for your mail because i have something very important to tell you OK.

 

Thanks Mame.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပါင္းထည့္သည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍login သို႔မဟုတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း(register) ျပဳလုပ္ပါ။
  • အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ႏိုင္ရန္
  • မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အသစ္ရွာေဖြႏိုင္ရန္
  • မွတ္ခ်က္ေရးသားႏိုင္ရန္
  • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ Message ေပးပို႔ႏိုင္ရန္
© 2013-2019 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။