Conferendo News RSS Available

(ေခါင္းစဥ္မရွိပါ)

01-01-0001 တြင္ တင္ထားသည္။

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ထင္ျမင္ခ်က္ ေပါင္းထည့္သည္။

Screen modes in Conferendo 6.6.0 for Windows

20-02-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:660, conferendo, faq, help

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

How to start a group conference in Conferendo 6.6.0

19-02-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:660

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

¿Qué hay de nuevo en 6.6.0?

05-02-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:660, main_es

Conferendo 6.6.0: Disfrute del Chat Interactivo con Nuevo Diseño 

En diciembre de 2015, la versión más reciente de un chat de vídeo gratuito – Conferendo 6.6.0 se hizo disponible para todos los usuarios de los dispositivos en la plataforma de Windows. 

Descargar Conferendo 6.6.0 

La nueva interfaz visual incluyendo iconos y botones de nuevo diseño es la parte principal de la actualización. Ahora el chat desde su dispositivo de pantalla táctil se vuelve aún más cómodo. Avatares de usuario, apoyados en la última versión de Conferendo le permiten buscar contactos en la libreta de direcciones sólo en un abrir y cerrar de ojos. 

Los usuarios que se acostumbraron a comunicarse a través de mensajes de texto ahora pueden enviar mensajes mientras están haciendo una llamada de vídeo. Olvide de cambiar entre las pantallas de su dispositivo. Esta nueva característica le permite mantener una conversación tanto con el texto que con el vídeo en pantalla completa. 

Siéntase libre de compartir el contenido que muestra el escritorio de su dispositivo, así como el streaming de vídeo de la cámara. Con Conferendo 6.6.0 también puede comentar sobre los diferentes documentos y archivos en línea, por no hablar de la grabación de los contenidos transmitido a la pantalla de su dispositivo, usando la función de Grabar Vídeo Conferencia. 

 

¿Qué hay de Nuevo en Conferendo 6.6.0:?

 

● Nuevo diseño de la aplicación. 

● Buscar contactos en la libreta de direcciones. 

● Soporte de avatares de usuario en la libreta de direcciones. 

● Añadido pantalla y aplicaciones de captura de vídeo. 

● Mejora el comportamiento de aplicaciones en modalidad de pantalla completa. 

● Añadido exportación de historial de chat en un documento de texto archivo .

 ● Mejor calidad de sonido y vídeo. 

● Añadido de la función de grabación de conferencia. 

● Compatible con los dispositivos de la más reciente versión de la plataforma de Windows. 

 

Para obtener más información, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: info@conferendo.com.

 

Únete a Facebook. Únete a Google+

 

Descargar Conferendo 6.6.0

 

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

How to watch an old video Conferendo (VZOchat)?

05-02-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:repairman, vcr

To start, you need to download the file: download video codec from TrueConf.

  1. Unpack the archive.
  2. Right-click on the file XCcodec.inf.
  3. Select "Install".
  4. Done!

Now all your media players will be able to play video files * .vcr, which were recorded earlier versions Conferendo - VZOchat

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

Как посмотреть старые видеозаписи Конферендо (VZOchat)?

05-02-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo

Для начала вам необходимо скачать архив: скачать видеокодек на сайте TrueConf.

  1. Распакуйте архив
  2. Кликните правой кнопкой мышки на файле XCcodec.inf 
  3. В появившемся меню выберете п. "Установить" (en: "Install")
  4. Готово!

Теперь все ваши стандарные медиа-проигрыватели смогут воспроизводить видеофайлы *.vcr, которые были записаны предыдущими версиями ConferendoVZOchat

 

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

Recibir filtro. Conferendo para Android

22-01-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:abuse, filtro

Esto bloqueará la capacidad de llamarte para cada usuario que no está en tu libreta de direcciones

Recibir filtro

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [1]

Conferendo, una aplicación para ver y ser visto en Cuba

21-01-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:660, news

Nadie negará que IMO es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Cuba. Permite además realizar videollamadas.

Sin embargo, existe otra herramienta de características similares, compatible con ordenadores y laptops. Su nombre es Conferendo y puede descargarse desde su página Web o desde Google Play para dispositivos Android y Apple Store para iOS.

Conferendo permite ver y hablar desde Cuba al exterior y viceversa. Una de sus ventajas es que no precisa de un número de teléfono para su uso.


La aplicación para smartphones funciona como cualquier otra, pero como ya hemos indicado, una de las grandes ventajas que ofrece es que se puede descargar en ordenadores, de momento solo los de sistema operativo Windows.

Su interfaz es muy cómoda ya que podemos tener la imagen y el chat abiertos al mismo tiempo. Al poderse utilizar desde PC, disponemos de mejores prestaciones para que la comunicación sea de calidad.

Pasos para utilizar Conferendo:

1. Vamos a www.conferendo.com

2. Clic en Login.

3. Nos registramos a través de la pestaña Sign Up o desde alguno de los botones de redes sociales.

4. Completamos los datos. Al hacerlo habremos creado una cuenta con el formato usuario. Esta cuenta es la que servirá para que otros contactos nos agreguen.

5. Por último, recibiremos un correo para verificar la dirección de correo electrónico. Una vez hecho ya podemos comenzar a utilizar el servicio.

¿Funciona Conferendo mejor que IMO? Esto es ya una cuestión subjetiva. Cada uno tendrá su opinión personal en función de su experiencia de uso. Lo único claro es que IMO no funciona en ordenadores y portátiles

---

Source: cubacelular.org

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [2]

What's new in 6.6.0

21-01-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo

Conferendo 6.6.0: Enjoy Interactive Chatting with New Design

In December 2015 the latest version of a free video chat – Conferendo 6.6.0 became available for all users of devices on Windows platform.

Download Conferendo 6.6.0


New visual interface including redesigned buttons and icons is the main part of the update. Now chatting from your touchscreen device gets even more comfortable. User avatars, supported in the latest version of Conferendo allow you to find contacts in the Address Book just in a blink of an eye.


Users who got used to communicate via text messages now can send messages while making a video call. Forget about switching between the screens of your device. This new feature allows you to hold a conversation with both text and video in full screen.


Feel free to share content showing desktop on your device as well as streaming video from the camera. With Conferendo 6.6.0 you can also comment on different documents and files online, not to mention recording of the content streamed to your device screen, using Record Video Conference feature.


What’s New in Conferendo 6.6.0:


●     New application design.

●     Search for contacts in the Address Book.

●     Support of user avatars in the Address Book.

●     Added screen and applications video capture.

●     Improved application behavior in Full Screen mode.

●     Added Export of Chat History into a text document file.

●     Improved sound and video quality.

●     Added conference recording feature.

●     Compatible with devices on the latest version of Windows platform.


For more information, please contact us by Email: info@conferendo.com.

Join on Facebook. Join on Google+

Download Conferendo 6.6.0

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [4]

Are you tired of video calls from users you don't know?

20-01-2016 တြင္ တင္ထားသည္။ conferendo
Tags:abuse, conferendo, faq, options

Set appropriate checkbox in Conferendo application settings. This will block ability to call you for every user who is not in your Address Book.

Conferendo 6.5.0 for Windows

Conferendo 6.5.0 for Windows

 

Conferendo for Android

Conferendo for Android

ေဆာင္းပါးဖတ္သည္။   ေဆြးေႏြးသည္။ [3]

ဓါတ္ပံုမ်ား

ေခါင္းစဥ္မရွိ။
0
Number of …
0
Recibir fi…
0
Repairman
8

အမွတ္အသားမ်ား (Tags)

ေနာက္ဆံုး ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

What's new in 6.6.0
This game's simplicity is part of its charm skibidi toilet. A series of seemingly unrelated pictures and a grid of letters wel…
How to start a group conference in Conferendo 6.6.0
The game's simplicity is what makes it so charming doodle cricket. A grid of letters and a collection of what appear to be dis…
Screen modes in Conferendo 6.6.0 for Windows
There is another tool available that shares comparable qualities and is suitable for use with desktop computers and portable e…
Recibir filtro. Conferendo para Android
El componente más importante de la actualización es la nueva interfaz gráfica de usuario, que presenta &i…
¿Qué hay de nuevo en 6.6.0?
El aspecto más significativo de la actualización es la nueva interfaz gráfica de usuario, que incluye ico…
© 2013-2023 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။