မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေယဘုယ်ေမးခြန္းမ်ား

အစုအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား

ရွာေဖြမႈ ေမးခြန္းမ်ား

Conferendo Payments မ်ား

Application ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား

ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Conferencing) ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား

Conferendo ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ ?

ဤအရာသည္ ပို၍ေကာင္းေသာ online communication အတြက္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ သင့္အား ေနရာ ေဒသ အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြကဆံုမွဳ အခြင့္အေရးသည္ သင္၏ ဆက္သြယ္မႈ အရည္အေသြးေရာ အေရအတြက္ပါ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Conferendo သည္ သင္၏ desktop သို႔မဟုတ္ laptop အား video conferencing station သို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ အခမဲ့ application software ျဖစ္ပါသည္။ လွ်င္ျမန္ေသာ download ႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၊ ေရေျမေတာေတာင္ သမုဒၵရာမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ လူမ်ား သင့္ေရွ႕မွာေရာက္ရွိေနသကဲ့သို႔ ျမင္ေတြ႕ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Conferendoသည္ သင္ အၿမဲတန္းလိုအပ္မည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ သင္၏ bandwidth and hardware အတြက္ လိုအပ္ခ်က္နည္းေစမည့္ video conferencing modes အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ သင္၏ phone ၌ပင္ Conferendo ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ !

Conferendo အား အဘယ့္ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း(register) ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သလဲ?

Notification ႏွင့္ issue resolution အတြက္ အသံုုးျပဳသူမ်ား(users) မ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္ VZO chat သည္ သက္တူရြယ္တူ အဆင့္အတန္းတူသူမ်ား ဆက္သြယ္မည့္ network မဟုတ္ပါ။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ၊ Conferendo severs မ်ားသည္ internet မွတစ္ဆင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည႔္ အက်ိဳးေဆာင္ network ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ (privacy) ကို ကာကြယ္ပါသလား ?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Member မ်ား၏ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ (privacy) အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ values တန္ဖိုးထားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေလးထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုုးျပဳသူမ်ား(users) အား ဘယ္ေတာ့မွ SPAN မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ member ၏ information အား ကာကြယ္ပါသည္။ သူ၏ email အား ဘယ္ေတာ့မွ ေပါက္ၾကားေစမည္ မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ရွိ Privacy Policy သည္ Conferendo အသံုးျပဳသည့္ အခါတိုင္း သင့္အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Conferendo သည္ အခမဲ့လား ?

Conferendo software အား download ျပဳလုပ္ျခင္း , Conferendo community အား ဆက္သြယ္ျခင္း၊ video conference types အားလံုးသို႔ ပါဝင္ျခင္း၊ သံုးဦးထိပါဝင္ႏိုင္မည့္ group ( ၃x၃) ဖန္တီးျခင္းတို႔သည္ လံုးဝအခမဲ့ ျဖစ္သည္။ ၆ ဦးအထိ ပါဝင္ႏုိင္မည့္ ( ၆x၆) group video conferences ႏွင့္ spealcers ႏွစ္ခုျဖင့္ video broadcasts (၂x၁၂၀) ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား $9.95 /month ႏႈန္းျဖင့္ premium service ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား profile အား မည္ကဲ့သို႔ edit ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ ?

သင္၏ personal information အား ျပသရန္ Conferendo.com အား log on (၀င္ေရာက္ျခင္း) ျပဳလုပ္၍ My Page ကို click ပါ။ ၎ေနာက္ page ၏ ေအာက္ေျခရွိ Edit Profile button ကို click ၍ သင္၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား profile data သို႔ အလိုရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ updated profile ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား save ျပဳလုပ္ရန္ Save အား Click ျပဳလုပ္၍ profile display screen သို႔ျပန္သြားပါ

မွတ္ခ်က္ သင္၏ email အား ေပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္လွ်င္ ၊ ၎အား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ verify ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar) တစ္ခုအား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲရမည္နည္း?

သင္လိုရာ picture တခုကိုေရြးပါ။ ဥပမာ သင္၏ ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar) အျဖစ္ ရွဳခင္းပံုတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar) ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္း ၂ ခုရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ခုသည္ Conferendo application ထဲရွိ Take picture button အား အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ သင္၏ camera မွ realtime snapshot အား ရယူရန္ ၎အား resized snapshot အား သင္၏ ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar) အျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္ Upload to my profile option ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ သင္၏ Edit Profile page မွ ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar)ကို တိုက္ရိုက္ upoload ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ Uploaded picture အား 160*120 pixels သို႔ resized ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ explicit သို႔မဟုတ္ adult content ကိုုယ္စားရုုပ္ပံု(Avatar) မ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

မိမိမသိေသာ လူမ်ားမွ ေခၚဆိုမႈ (call) မ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ (block) ျပဳလုပ္ရန္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း?

နည္းလမ္း ( ၂ ) ခုရွိပါသည္။ ပထမခုက Conferendo application setting ရွိ သင့္ေတာ္ေသာ checkbox ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သင္၏ Address Book မွ မဟုတ္သည့္ လူမ်ား call ေခၚဆိုမႈအား Block ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ public pages ေပၚတြင္ invisible ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ Conferendo site ၏ search results မွ ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ Conferendo Commuity မွ ထြက္ခြာျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအာျဖင့္၊ သင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ pages ေပၚ၌ avatar,posts ႏွင့္ photo ေပၚလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ရိုုင္းျပေစာ္ကားမႈျပဳလုပ္လာပါလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ?

အသံုးျပဳသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္အား အဆင္မေျပမႈ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ား ေပးပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တကယ္ပင္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသံုးျပဳသူတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို လိုလားပါသည္။

၎အား ကာကြယ္ရန္ ,၎စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးသူ အသံုးျပဳသူ user အား၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ နာမည္ပ်က္စာရင္း blacklist သို႔ add ေပးပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တျခားလူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္သူအျဖစ္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ထိုအသံုးျပဳသူ user သည္ သင္ႏွင့္ တစ္ျခားလူမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္မဟုတ္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈအား Conferendo မွ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ပါသလဲ ?

တျခား အသံုုးျပဳသူမ်ား(users)ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးသူမ်ားအား Conferendo မွ service ႏွင့္ site usage အား ကန္႔သတ္ျပစ္လိုက္ပါသည္။ သင့္အား တနည္းနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့ပါက support သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ account အား မည္သို႔ ဖ်က္သိမ္း ရမည္နည္း ?

Edit Profile ေပၚရွိ delete Conferendo account link ကို click ျခင္းျဖင့္ သင္၏ account ကို delete ႏိုင္ပါသည္။

Conferendo ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါသည္။ ဘာျပဳလုပ္သင့္ပါသလဲ?

 

 

Conferendo.com Community ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ?

Conferendo.com community သည္ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္(profiles)မ်ား၊ news မ်ား ၊photo မ်ား ၊ blogs မ်ားကို အေျခခံသည့္ Conferendo application အသံုးျပဳသူမ်ား၏ social networkျဖစ္သည္။ VZOchat.com community သည္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားရွာေဖြရန္၊ [:vzo]call, မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ personal messages မ်ားမွတဆင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ဆက္သြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္ ။ သင္သည္ Conferendo.com Community သို႔ ဆက္သြယ္ေသာအခါ သင္၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား profile သည္ အသံုုးျပဳသူမ်ား၏ public lists တြင္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ကာ ၊ Conferendo.com Commmunity မွ တျခား အသံုုးျပဳသူမ်ားက ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ Conferendo.com community ကိုဆက္သြယ္သင့္ပါသလဲ?

သင္အား သင္၏ friends မဟုတ္သူမ်ား မျမင္ေတြ႔ေစလိုလွ်င္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ community မွ call မ်ားအား အလိုမရွိပါက Preferences Page ေပၚတြင္ Conferendo.com Community မွ ထြက္ခြလိုက္ပါ

ဒါေပမယ့္ သင္သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕လိုလွ်င္ ဝါသနာတူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ ၊ သင္၏ ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား profile ကို public ျပဳလုပ္ပါ။ သင့္အားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္!

Conferendo.com community ကို မည္သို ့ဆက္သြယ္ရမည္နည္း။

Registration ျပဳလုပ္ျခင္း သို ့မဟုတ္ သင္၏ Per FerencesPageေပၚတြင္ Conferendo Community ကိုဆက္သြယ္နိူင္ပါသည္။

သင္၏ Email address အား အတည္ျပဳျခင္း (Verify) မျပဳလုပ္ေသးလ်င္၊ community သို ့သင္ဆက္သြယ္နိူင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိျပဳေစလိုပါသည္။

Conferendo.com မွ မည္သို ့ထြက္ခြာရမည္နည္း။

Preferences Pageေပၚတြင္ Conferendo.com Community မွထြက္ခြာနိူင္ပါသည္။

Conferendo community သို ့အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ မရေျဖေနပါသလဲ?

Email address အား verify မျပဳလုပ္ေသာ အသံုုးျပဳသူမ်ားအား Conferendo.com သို ့ဆက္သြယ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္၏ account အား အတည္ျပဳျခင္း(verify) ျပဳလုပ္ပါ

 

 

Conferendo အသံုုးျပဳသူ (users) မ်ားအား ဘယ္လို ရွာေဖြနိူင္ပါသလဲ?

သင္သည္ Conferendo.com Community တြင္မဟုတ္လ်င္ email သို ့မဟုတ္ Conferendo ID အတိအက်ျဖင့္ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ရွာေဖြနိူင္ပါသည္။

Conferendo.com Community သို႔ ဆက္သြယ္လွ်င္ ႏိုင္ငံအရ လိင္အမ်ိဳးအစားအရ၊ နာမည္အရ ၊ age အရ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ friends အသစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Community Page ေပၚတြင္ Search form ရွိပါသည္။

အသံုုးျပဳသူမ်ား(users)အား အဘယ္ေၾကာင့္ ရွာေဖြ၍မရျဖစ္ေနပါသလဲ?

Seach အားအသံုးျပဳရန္၊ သင္၏ account အား အတည္ျပဳျခင္း(verify) ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါမည္။ သင္ account အား အတည္ျပဳျခင္း(verify) ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ search အား ျပဳလုပ္ရန္ မရပါက support သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

 

 

Conferendoသည္ အျခားေသာ ဘာသာစကားရပ္မ်ားအားျဖင့္ပါ အေထာက္အကူျပဳ ပါသလား။?

Conferendo application သည္ လက္ရွိအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ ၊ ဂ်ာမာန္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ရုရွန္ ဘာသာစကား မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးထားပါသည္။

သင္သည္ ၎ ဘသာစကား ( ၄ ) ခုမွ ( ၁ ) ခုအား setup setup -> languages menu အားေရာက္၍ အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ language ေရြးခ်ယ္မႈကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ restart ျပဳလုပ္ျခင္း မလိုအပ္ဘဲ သင္၏ application အား ခ်က္ခ်င္းးေျပာင္းလဲေပးပါလိမ့္မည္။

ေခၚဆိုထားမႈမွတ္တမ္းမ်ား(Call History) ကို မည္သို႔ ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရမည္နည္း?

ကံမေကာင္းစြာပဲ၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ call history အား ဖယ္ရွားရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ ၎အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

Conferendo တြင္ Chat History ရွိပါသလား?

ဟုတ္ကဲ့။ ရွိပါသည္။ ေသခ်ာေစရန္ chat history သိမ္းဆည္းမႈ ကို Chat History Chaeckbox ကို enabled ျပဳလုပ္ရပါမည္။ (Settings -> Preferences -> Chat) .

သင္ရွာေဖြေနသည့္ သူ၏ chatwindow ကို open ပါ။ window ထိပ္ရွိ clock icon ကို click ပါ။ Chat History သည္ open လာပါလိမ့္မည္။ chat history သိမ္းဆည္းမႈ checkbox အား enabled ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္မွစ၍၊ သင္ႏွင့္ ၎ပုဂၢိဳလ္၏ Chat history ကိုျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Chat History ကို မည္သို႔ Clear ျပဳလုပ္ရမည္နည္း ?

လြယ္ပါသည္။ Right Click ျပဳလုပ္၍ chat history window ထဲရွိ context menu ကို open ပါ။ Clear ကို select ျပဳလုပ္ပါ။

 

 

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?

တစ္ခ်ိန္ထဲ အသံုုးျပဳသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ mutti video chat တစ္ခုကို ဖန္တီး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ၊ '၆x၆' mode ကို open ေသာအခါ ၊ လူ ၆ ဦးသည္ တစ္ဥိးကို တစ္ဦး ၾကားႏိုုင္ျမင္ႏိုင္ေျပာဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ မိမိအပါအဝင္ က်န္လူ ၅ ဦး၏ chat မ်ားကိုျမင္ႏုိင္ပါသည္။ window ကို 6 ပိုင္းပိုင္းထားပါသည္။ အရည္အေသြး quality ကို သင္မႀကိဳက္လွ်င္ ၊ user တဦးခ်င္းစီ၏ sound ႏွင့္ video ကုိ ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။ သာမန္ထက္ internet link load သည္ ပိုမိုေကာင္မြန္လာက ၊ overall traffic လည္း ပိုလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) တစ္ခုကို မည္သို႔ စႏိုင္ပါသလဲ?

Conferendo client ရွိ 'အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference)' button ကို click ပါ။ ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း Conference Wizard ႏွင့္ window တစ္ခုေပၚလာလိမ့္မည္။ Wizard တြင္ အသံုုးျပဳသူမ်ား (users) lists ( ၂ ) ခုပါဝင္ပါသည္။ အလိုရွိသည့္ type ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္ဘက္မွ list တြင္ address book contacts ပါဝင္ပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ right-hand ဘက္တြင္ empty ျဖစ္ေနပါမည္။ ဘက္ဘယ္ျခမ္းမွ contact ကို press လွ်င္ ( သို႔မဟုတ္ contact’s name ကို double click လွ်င္ ) arrow သည္ ညာဘက္သို႔ သြားပါမည္။ Wizard window ၏ ေအာက္ေျခတြင္ " အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) စတင္ျခင္း " button ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ညာဘက္ရွိ users list သည္ သင္ ဖိတ္ေခၚျခင္း invitations မ်ားကို လက္ခံျခင္း ၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါလိမ့္မည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) တစ္ခုတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) က ဘယ္သူလဲ ?

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) ကို စတင္သူသည္ ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုမႈ(conference) ၾကာရွည္ေနသ၍ ၎ conference ၏ " ;master" ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host)ျဖစ္ေနပါမည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) က conference မွ ထြက္လိုက္လွ်င္ ၊ conference သည္ၿပီးဆံုးကာ ၊ ပါဝင္သူမ်ားသည္လည္း အဆက္အသြယ္ ပ်က္ေတာက္သြားပါမည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) ကို မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသလဲ ?

သင္ျပဳလုပ္သမွ် အားလံုးသည္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) ကို contact ျဖစ္ေနပါသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) က သေဘာတူလွ်င္ သင္သည္ ဝင္ေရာက္သြားပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) မွ မည္သုိ႔ ထြက္ခြာႏိုင္ပါသလဲ?

မူလ video chat မွ ထြက္ခြာသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 'red tube' button ကို press လိုက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ conference ၏ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ (ဥပမာ၊ connection ျပတ္ေတာက္သြားသည္။) ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသ လား?

ဟုတ္ကဲ့ ၊ conference သည္ over မျဖစ္ေသးလွ်င္ (ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) သည္ မထြက္ခြာေသးလွ်င္ )ေနရာလြတ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ(host) အား call ၿပီး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) တစ္ႀကိမ္မွာ လူဘယ္ နွစ္ဦး ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသလဲ ?

၂x၁၂၀ mode ကို အသံုးျပဳကာ လူေပါင္း ၁၂၀ ထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ mode တြင္ လူ ၂ ဦး ကိုသာ ျမင္ရကာ ၊ က်န္ active users မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားျဖစ္ပါမည္။ ၆x၆ mode တြင္ သင္၏ coference ကို user ၅ ဦး အထိ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါသည္။ video windows ၆ ခုကို ျမင္ရမည္ျဖစ္ကာ ၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ျမင္ႏိုင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

User တခ်ိဳ႕ကို အျခား users မ်ားထက္ ပို၍ ၾကားႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ တခုခု ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ပါသလား ?

အသံုုးျပဳသူမ်ား(users) တစ္ဦးျခင္းစီ၏ sound volume ကို adjust ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ mouse ကို user's window ကို point ၍ menu မွ Volume level ကို select လုပ္ပါ။ ၎သည္ သင္၏ PC အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး တျခားအသံုုးျပဳသူမ်ား(users) မ်ားကို affect မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

Conference တခု အတြင္း channels loading ကို ဘယ္အဆင့္ထိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလဲ?

Incoming traffic သည္ သင္ျမင္ေနသည့္ အသံုုးျပဳသူမ်ား ခ်ဴိးအတိုင္း ၾကီးထြားလာမည္ ျဖစ္သည္။သင္သည္ လူ ၃ ဦးႏွင့္ chat ေနပါက သင္၏ traffic သည္ ရိုးရိုး video call ႏွင့္ နွိဳင္းယွဥ္ပါက ၃ ဆျဖစ္သည္။outgoing traffic သည္ ပံုမွန္အတိုင္း က်န္ရွိေနပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) ကို မည္သို႔ design ဆဲြထားပါသလဲ ?

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ sever မွ conference ကို support လုပ္ထားပါသည္။ conference ကာလအတြင္း သင့္ကို sever ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။၎သည္ traffic ကို ပိုအက်ဴိးရွိရွိ အသံုးခ်နုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) ကို full screen mode ျဖင့္ ျမင္နုိင္ပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့ ၊ 'Full Screen' button ကို click လိုက္ပါ။

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆံုျခင္း (Group conference) မွ အသံုုးျပဳသူမ်ား window မ်ား၏ order ကုိ ေျပာင္းလဲ နုိင္ပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့ ၊ သင္အလိုရွိေနသည့္ ေနရာသို႔ window ကို drag and drop (ဆဲြယူ၍ခ်)လိုက္ပါ။

 

 

Paid service အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ money ျပန္ယူလို႔ ရႏိုင္မလား?

ဟုတ္ကဲ့။ service အတြက္ သင္ေပးခဲ့သည္ကို cancel ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ payment ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ [:MoneyBack Days] အတြင္း အအမ္းျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေမးျမန္းျခင္းမရွိဘဲ သင့္ အတြက္ အအမ္းေငြ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

သင္၏ ေငြအား ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုေပးထားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္အမ္းေငြအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ commission မွာ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ သင္၏ payment ေပးေခ်စဥ္က amount အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သက္ေသျပရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ၊ 7 ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာ္က သင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အအမ္းေငြအတြက္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါေသးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးထားသည့္ paid services တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ အအမ္းေငြ တစ္ႀကိမ္သာေတာင္းခံေလးရွိ ပါမည္။ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳမထားေသာ accountsမ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။

ျပန္အမ္းေငြကို မည္သို႔ ေတာင္းဆိုရမည္နည္း?

ေက်းဇူးျပဳ၍ payments history page ကို open ၍ သင္ cancel ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္ service ေအာက္ရွိ Cancel and refund link ကို click ပါ။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ေငြ ျပန္လည္ရရွိမည္နည္း ?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးေလ့ရွိသည့္ payment system သို႔ ျပန္အမ္းေငြေတာင္းဆိုမႈကို ခ်က္ခ်င္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္၏ account ထဲသို႔ ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ 30 ရက္ထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသ္ည္။
© 2013-2023 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။