ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။

Conferendo တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။သင္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အထူးႀကိဳဆိုပါသည္။ သင္၏ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင႔္ သင္ေတြ႔ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားအား < b > လွ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ သင္၏ ကူညီမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္!

ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ ရွိပါသလား ? တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုထားခဲ့ခ်င္ပါသလား? ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ရုရွား ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ Messages မ်ားကို သာအေၾကာင္းျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံသို႔ email ေပးပို႔ပါ။ info@conferendo.com

© 2013-2023 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။