ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိပါ

Posted on 1/16/2012 by pothi

“ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ......

စစ္ေၾကညာစိန္ေခၚလိုက္ျပီဆိုရင္ ... ဒါမွမဟုတ္ စိန္ေခၚမႈကို လက္ခံလိုက္ျပီ ဆိုပါစို ့..

ပထမဆံုး ျပင္ဆင္မႈလုပ္ရမွာက ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည့္မႈ အျပည့္ရွိဖို ့ပါ ....

ႏွလံုးရည္ ပိုင္းမွာေရာ .... လက္ရံုးရည္ပိုင္းမွာပါ ... ျပည့္ဝေနျပီဆိုမွ ရန္သူ (သို ့) ျပိဳင္ဘက္ကို ရင္ဆိုင္ဖို ့ အဆင္သင့္ရွိမွာေလ။

Add Comment

Please login or register to:
  • view full users profile;
  • find new friends;
  • write comments;
  • send personal message.
← တန္ဖိုး ........ ထားေပးပါ   Return to blog   Happy CNY ....... 2012 →
© 2013-2017 Free Video Chat Conferendo! All rights reserved.
Found a bug or error in translation? Select it with mouse and press Ctrl + Enter to report.